ఆవు చేనులో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా?

ఆవు చేనులో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా? ప్రశ్నార్ధకంతో ఉండే ఈ సామెత మంచి ప్రశ్నగా ఉంటుంది. కారణం అనుకరించేవారు చెడిపోయారంటే, అందుకు మార్గదర్శకంగా ఉన్నవారు తప్పుడు పనులు చేసినట్టేగానే పరిగణిస్తారు. కాబట్టి మార్గదర్శకంగా ఉండేవారు ఉత్తమ ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలనేది మన సంప్రదాయపు మాట. వారసత్వంగా వచ్చే అవలక్షణాలను కానీ వారసత్వంగా వచ్చే చెడు అలవాట్లను కానీ విమర్శిస్తూ ఇలాంటి చమత్కారపు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. తండ్రికి దురలవాట్లు ఉంటే అవే కొడుకు కూడా అలవాటు… Continue reading ఆవు చేనులో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా?

పనోడు పందేరేస్తే పిచ్చుకలు పడగొట్టాయట

చేసిన పనిని మెచ్చుకోవడానికి పనితీరుని బట్టి మాట్లాడే మాటల సందర్భంగా ఇటువంటి చమత్కారపు మాటలు వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. పనితీరు నాణ్యంగా అనిపించకపోతే, పెద్దల పనితీరును ఈ విధంగా ”పనోడు పందేరేస్తే పిచ్చుకలు పడగొట్టాయట” అంటూ చమత్కరిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా పిల్లల పనులలో పొరపాట్లను ఎత్తి చూపుతూ సరదాగా చమత్కరించే పెద్దల మాటలు, పిల్లలను ఆలోచింపజేస్తాయి. మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం ధన్యవాదాలు మరి… Continue reading పనోడు పందేరేస్తే పిచ్చుకలు పడగొట్టాయట