ఆప్తులు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత బలం అంటారు.

ఆప్తులు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత బలం అంటారు. అలాంటి ఆప్తులలో బంధువుల ఉంటారు. ఇంకా స్నేహితులు కూడా ఉంటారు. అయితే చాణక్య నీతి సూత్రాల ప్రకారం ఆపదలలో కూడా స్నేహం కొనసాగించేవాడు అసలైన మిత్రుడు అంటారు. అలాంటి మిత్రులను పొందడం వలన మనోబలం మరింత వృద్ది చెందుతుంది. వ్యక్తి బాగున్నప్పుడు స్నేహంగా ఉంటూ, వ్యక్తికి ఆపదలు కలిగినప్పుడు దూరం అవుతారు. అలాంటి వారి వలన మరింత కృంగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఆపదలో కూడా… Continue reading ఆప్తులు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత బలం అంటారు.